Sunday, July 7, 2013

"पृथ्वी-गानको प्रस्ताव" Proposal for an Earth Anthem

पृथ्वी-गानको प्रस्ताव : के यो पृथ्वीका लागि गीत लेख्ने समय हो ? हो भने, त्यसको भाषा कस्तो हुन्छ?
Proposal for an Earth Anthem by poet-diplomat Abhay K. in Kantipur

No comments:

Post a Comment